• نوای مردم، برای مردم
  • About People and For People
  • اولین سایت خبری مستقل شهرستان سنندج
  • Navayeabidar Local News Portal
تاریخ انتشار : پنجشنبه 27 فروردین 1394 / 08:32   کد خبر : 390   گروه : اجتماعی
یادداشت/

عمل گرایی؛ حلقه ی گمشده گفتمان توسعه در مدیران کُردستان

در قاموس مدیریتی به "گفتمان توسعه " امروزه بعنوان پدیده ای نگاه میشود ، که همواره ودر همه اعصار دولتمردان را به تکاپو و جنب وجوش انداخته تا در ظاهر چنین وانمود کنند که سعی و تلاش شان بر این است تا استان را در مسیر توسعه ای پایدار قرار دهند.

در قاموس مدیریتی به "گفتمان توسعه " امروزه بعنوان پدیده ای نگاه میشود ، که همواره ودر همه اعصار دولتمردان را به تکاپو و جنب وجوش انداخته تا در ظاهر چنین وانمود کنند که سعی و تلاش شان بر این است تا استان را در مسیر توسعه ای پایدار قرار دهند.

به گزارش نوای آبیدر، سایت خبری تحلیلی کُردتودی در یادداشتی نوشت: هر چند که توسعه و گفتمان توسعه مسئله ای امروزی و مختص به عصر و یا دوران خاصی نیست زیرا انسانها از ابتدای پیدایش و زندگانی به دنبال توسعه و تکامل هستند.

 

بدون شک توسعه نیافتگی در هر جامعه ای مترادف با فقر، بی ثباتی، عقب ماندگی فرهنگی و نظایر آن خواهد بود و مهمترین زائیده توسعه نیافتگی در هر جامعه ای مساوی است با بیکاری، خمودگی و انجماد فکری، کاهش امید به زندگی، عدم ثبات شغلی، خالی شدن سبد درآمدی مردم و خشونت و جنایت و روی آوردن به شغل های کاذب.

 

گفتمان توسعه در کردستان همواره نمودش در مصاحبه و گفتار مدیران استان بسیار پررنگ اما درعمل چندان شتاب قابل ملاحظه در راستای تقویت مولفه های توسعه یافتگی را مشاهده نمیکنیم. یکی از از اساسی ترین و مهمترین شاخص های رسیدن به توسعه گردش آزاد و بدون ملاحظه نخبگان و افراد شایسته در چرخه قدرت بدون توجه به گرایشات حزبی و سیاسی و انتخاباتی آنان خواهد بود. درهر جامعه ای که نظام شایسته سالاری حاکم شود ، بدون شک راه رسیدن به توسعه نیز هموارتر خواهد شد.

 

در جامعه ای که حلقه قدرت در دست عده ای خاص و محدود قرارگرفته باشد قطعا ریشه توسعه یافتگی در آن جامعه هم بسیار زود خشک و از بین خواهد رفت. چنانچه حلقه قدرت در دست متخصصان و صاحبان فن و نخبگان قرار گیرد و افراد بیشتری بتوانند در این حلقه قرار بگیرند و قدرت انحصاری در اختیار احزاب و تفکرات خاصی نباشد  پس میتوان امیدوار شد که گفتمان توسعه از حالت یک گفتمان تئوریک به گفتمان عملی تبدیل میگردد.

 

اکثر مدیرانی که در گردونه قدرت قرار گرفته اند مدیران  استفاده از فرصتها نیستند آنان همیشه منتظرند تا فرصت به سراغشان برود در حالیکه تغییردر رویکردها  به مانند یک سکه دو رو میباشد که یک روی آن فرصت و یک روی آن تهدید میباشد، مدیران امروزی باید ضمن دارا بودن توانایی و شناسایی و بهره بردن از فرصتها  این قابلیت و هنر در آنان وجود داشته باشد که بتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند.

 

سیستم مدیریتی در این برهه دچار خمودگی و روزمرگی شده است اگر بخواهیم به دنبال علت بگردیم این خمودگی و ذوب نشدن یخ تفکرات مدیران ریشه اش دربهره نبردن از  فرصت و ندادن مجال عرض اندام برای نخبگان و افراد شایسته در قدرت و  تنگ تر شدن حلقه مدیران توانمند اجرائی  به بهانه  حزب گرایی و هم کیش پسندی حاکمان در قدرت می باشد.

 

زمانی که عده ای انحصار طلب فقط بواسطه هم حزب بودن و نه به دلیل شایستگی در راس هرم مدیریتی یک سازمان و یا اداره ای قرار میگیرند ، گفتمان توسعه در ذهن چنین مدیرانی فقط یک گفتمتان با محدویت زمانی خاص در گفتار می باشد و نه گفتمان توسعه در کردار.

 

بدون شک بزرگترین علت توسعه نیافتگی استان مبتلا گشتن عده ای از نمایندگان مردم به اپیدمی مصاحبه و نمایش گفتار در انظار عمومی و مانوروعده های بدون عمل بسیار و عدم تلاش عملی برای تحقق وعده ها، این یک عادت منسوخ و طرد شده در جامعه امروزیست که آنان به جای ارائه راهکار و تسهیل در حرکت رو به جلو قطار توسعه ، بزرگترین فن خدمتگزاری به مردم برای آنان ایجاد مانع بر سر راه توسعه با بهانه تراشی و وارد کردن  هجمه  به مدیران کلان ، و نداشتن برنامه ایدوئولوژیک برای توسعه و پرداختن به حاشیه و دوری گرفتن از متن وظایف خویش و همچنین فدا کردن نخبگان و شایستگان جامعه در مناصب  خدمتی و به قدرت رساندن هم کیشان انتخاباتی فقط به دلیل وامدار بودن به آنها بدون توجه به شایسته سالاری، این عوامل توان حرکت رو به جلو  را از قطار توسعه پایدار استان خواهد گرفت.

 

چرا باید بسیاری از سرمایه گذاران که مهمترین عامل در توسعه یافتگی هر جامعه محسوب میشوند به سختی از دروازه های کردستان عبور کنند؟ هر چند که یکی از مهمترین ابزارهاو ساز وکارهای لازم برای جذب سرمایه گذاران ایجاد امنیت در هر نقطه از میهن اسلامی میباشد و خوشبختانه استان کردستان امروزه یکی از امن ترین استانهای ایران محسوب شده ، که همین امنیت پایدار میتواند بزرگترین دست آوردش جذب سرمایه گذار و توسعه استان باشد. اما هر چند که ایجاد امنیت پایداراز شاخصه های اصلی در توسعه استان خواهد بود اما بزرگترین عامل فرار سرمایه گذاران و عدم اشتیاق به سرمایه گذاری  در این استان پایین بودن قدرت جذب سرمایه گذارتوسط  عده ای از مدیران و نبود مدیران توانا و تعامل پذیر و از همه مهمتر ایجاد بروکراسیهای سخت اداری همواره بزرگترین عامل در عدم روی آوردن سرمایه گذار و توسعه نیافتگی استان می باشد.  

 

مدیران امروزی متاسفانه آنچنان اکثرا دچار جمود فکری شده اند که هیچگونه برنامه جدید و تفکری نو در مدیریتها را نداشته و فقط به دلیل سفارشات حزبی و انتخاباتی به یک مناصب میرسند که قطعا با وجود مدیران قارچ مانند که بر اثر یک صاعقه و رعد و برق سیاسی از دل زمین سربر میاورند، نمیتوان حتی الفبای توسعه را برای کردستان تفسیر نمود.

 

وقتی که دادن برخی از مناصب قدرت به افراد بصورت تهاتری و معامله ای صورت میگیرد،و مدیران  هم به این بهانه همواره دچار تزلزل شخصیتی و عدم ثبات شغلی گردند، بدون شک این جنس از مدیران برای توسعه استان  و جذب سرمایه گذار دولا و خم نخواهند شد بلکه به جهت وام داری و نداشتن شایستگی همیشه دربرابر  لیدرهای احزاب خود  دولا خواهند شد و چنین مدیرانی تنها  گفتمانشان گفتمان تواضع برای ماندگاری چند صباح بیشتر  در قدرت خواهد بود و نه گفتمان برای توسعه استان.

 

تا زمانی که گفتمان توسعه در باور و ایمان قلبی مدیران نهادینه نشود نباید هم انتظار توسعه یافتگی را برای استان داشت.

 

تنها گفتن و اعتراف به توسعه نیافتگی استان توسط تعدادی از مدیران اجرائی و سیاسی استان دردی را از آن همه درد دوا نخواهد کرد هر چند که  در قدیم قدیما گفته اند که اعتراف از بار گناهان کم میکند اما این تمام آن چیزی نیست که مردم انتظار دارند، مردم توسعه پایدار را  برای استان در عمل خواهانند. بسیار وعده ها را شنیده اند که اکثر این وعده ها  فراتر از یک فریب انتخاباتی برای پیشبرد اهداف احزاب و شخیصتهای خاص نبود .

 

به هر صورت کردستان و مردمانش همواره عنایات و الطاف رهبر انقلاب شامل حالشان بوده و هست  اما به دلیل نزاعهای سیاسی همواره در بسیاری از شاخصه های توسعه ای در ردیفهای آخر کشوری قرار داریم.

 

اگر روزی کردستان از این حلقه های محدود مدیریتی و تنگ نظری در دادن قدرت به شابستگان و نخبگان رهایی یابد در مسیر توسعه  همه جانبه و پایدارقرار خواهد گرفت. زیرا که استان دارای پتانسیلهای لازم برای توسعه یافتگی پایدار میباشد.

یاداشت: محمد قادرمرزی

Navayeabidar Telegram Channel


برچسب هـا :

مدیریران کُردستان عمل گرایی گفتمان توسعه

نظرات بینندگان :

      اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت نوای آبیدر در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

-->