• نوای مردم، برای مردم
  • About People and For People
  • اولین سایت خبری مستقل شهرستان سنندج
  • Navayeabidar Local News Portal

گالری تصویر رژه نیروهای مسلح کُردستان در روز ارتش

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

نوای آبیدر - روز ارتش در سنندج

 

عکس از فریاد فاتحی نیا