• نوای مردم، برای مردم
  • About People and For People
  • اولین سایت خبری مستقل شهرستان سنندج
  • Navayeabidar Local News Portal

گالری تصویر نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

نوای آبیدر - نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کُردستان در سنندج

 

عکس: فریاد فاتحی نیا