• نوای مردم، برای مردم
  • About People and For People
  • اولین سایت خبری مستقل شهرستان سنندج
  • Navayeabidar Local News Portal

گالری تصویر پژواک نوای 1000 دف در پایتخت موسیقی ایران

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

نوای آبیدر - نوای هزار دف در سنندج

 

عکس: مینو آروند - میلاد مولودی

 

انتهای پیام/